تجهیزات رادیولوژی و پزشکی ایران

 اسپانسر برنز کنگره سی ام

تدارکات پزشکی ایران کالا.

 

اسپانسر نقره کنگره سی ام

تکاپو طب..

 

اسپانسر پلاتینیوم کنگره سی ام

نوآوران درمان

 

اسپانسر برنز کنگره سی ام

شرکت صنایع پایامد الکترونیک

 

اسپانسر طلا کنگره سی ام

شرکت آریا جراح..

 

اسپانسر پلاتینیوم کنگره سی ام

نوآوران طب فردا

 

اسپانسر برنز کنگره سی ام

توسعه تجهیزات پزشکی آزاد.

 

اسپانسر طلا کنگره سی ام

مهران طب.

 

اسپانسر پلاتینیوم کنگره سی ام

آبادگران سلامت آریا.

 

اسپانسر نقره کنگره سی ام

شرکت تکوین طب.

 

اسپانسر طلا کنگره سی ام

شرکت پیشگامان صنعت تایماز...

 

اسپانسر دیاموند کنگره سی ام

آرین درمان پژوه

 

اسپانسر نقره کنگره سی ام